score card research
938

AXS Sweden AB - Allmänna villkor för webbplatsen och för köp av biljetter och andra tjänster

Senast uppdaterade 2018-05-03.

1 Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) utgör ett avtal mellan dig som användare (”Du” eller ”Användaren”) och AXS Sweden AB, org. nr 556680-5528 (”Vi” eller ”AXS”) gällande användningen av www.axs.com/se/ (”Webbplatsen”) och köp av de varor och tjänster som AXS från tid till annan tillhandahåller via Webbplatsen. Om särskilda villkor anges för en tjänst eller vara gäller de särskilda villkoren före dessa Allmänna Villkor, om inget annat uttryckligen anges.

Du godkänner och accepterar att bli bunden av dessa Allmänna Villkor genom användande av Webbplatsen, köp på Webbplatsen och/eller genom uttryckligt samtycke t.ex. vid registrering av ett Användarkonto (definieras nedan).

Vänligen observera att AXS säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören, i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

2 Information på Webbplatsen

AXS reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i en evenemangsbeskrivning, tjänst-/eller produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från arrangör/arena, leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om biljetter eller en vara finns i lager eller om en tjänst är tillgänglig. AXS har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer, och garanteras inte återge antal varor som erhålls eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. AXS ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från arrangörer/arenor eller en tredje part.

3 Användarkonto

För att använda vissa delar av Webbplatsen (t.ex. köpa biljetter) behöver du registrera ett användarkonto (”Användarkonto”). För att registrera ett Användarkonto måste Du vara minst 16 år gammal. Om Du är minst 16 år men under 18 år måste Du erhålla nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Notera också att om du är under 18 år måste Du erhålla nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare för att genomföra köp.

Du är själv ansvarig för att hålla användarnamnet och lösenordet hemligt, varför Du inte bör ge uppgifterna rörande Ditt Användarkonto till någon annan. Du är själv ansvarig för alla beställningar, köp och andra åtgärder som sker med användning av Användarkontot, även om någon annan än Du använder Användarkontot. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du utan dröjsmål kontakta AXS. Du ansvarar även för att den personliga information som angetts vid registreringen av Användarkontot är korrekt.

AXS förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra Användare från att helt eller delvis använda Webbplatsen och/eller Användarkontot om AXS utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda AXS:s, Dina eller andra parters intressen.

4 Biljettköp

Alla biljettbeställningar gäller beroende på tillgänglighet och måste godkännas av arrangören/arenan via AXS i egenskap av arrangörens/arenans ombud. När AXS accepterar en beställning bekräftas Ditt köp via e-post. Inget köp ska anses fullbordat och genomfört, och AXS har ingen skyldighet att leverera biljetter, förrän Du har fått en e-postbekräftelse från AXS.

4.1 Särskilda evenemangsvillkor

Vissa arrangörer/arenor tillämpar egna villkor (”Evenemangsvillkor) som kan vara tillämpliga för Ditt biljettköp och/eller Ditt tillträde till evenemanget, utöver dessa Allmänna Villkor.

Arrangörerna/arenorna fastställer vilka regler som gäller för tillträde till evenemang och de kan förutom åldersgränser för evenemang även ta hänsyn till frågor som berör hälsa och säkerhet, miljö och trygghet. Tillträdesrutinerna kan emellanåt omfatta säkerhetsvisisteringar.

Evenemangsvillkoren utgör ett avtal mellan Dig och arrangören/arenan, och AXS är inte part till det avtalet, såvida det inte uttryckligen framgår av Evenemangsvillkoren.

Evenemangsvillkoren är vanligen tillgängliga på arrangörens och/eller arenans hemsida. Det viktigt att Du läser Evenemangsvillkoren innan Du köper biljetter. Om Du har frågor om var Evenemangsvillkoren finns, eller om vilka Evenemangsvillkor som gäller för biljetterna Du vill köpa, är Du välkommen att kontakta AXS.

4.2 Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt, inklusive men inte begränsat till vidareförsäljning i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan vara eller tjänst utan skriftligt medgivande från AXS och/eller den ansvariga arrangören/arenan. För att förhindra obehörig vidareförsäljning har AXS rätt att begränsa antalet biljetter som får köpas per person, kredit-/betalkort och/eller hushåll.

4.3 Inställda, flyttade eller väsentligt ändrade evenemang

I händelse av inställt, flyttat eller väsentligt förändrat evenemang bör Du omedelbart kontakta ansvarig arrangör/arena. Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt, flyttat eller väsentligt ändrat. Det är arrangören/arenan som ansvarar för frågor om t.ex. återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser AXS på uppdrag av arrangören/arenan biljetter vid inställda, flyttade eller väsentligt ändrade evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift kan en återlösenavgift tillkomma.

4.4 Avbeställningsskydd

AXS erbjuder tillköp av ett avbeställningsskydd för vissa evenemang. För information om avbeställningsskydd, vänligen se AXS:s villkor för avbeställningsskydd.

4.5 Återbetalning

Om Du anser att du har rätt till återbetalning ska du i första hand kontakta arrangören/arenan. Om AXS återlöser biljetter på uppdrag av arrangören/arenan biljetter ska Du, om inget annat anges i Evenemangsvillkoren, kontakta AXS snarast möjligt, dock senast 30 dagar efter det som infaller tidigast av följande: (i) evenemangsdatumet/datumet då evenemanget skulle ha varit, och (ii) det datum då Du informerades om att evenemanget ställts in, flyttats eller blivit föremål för en västenlig förändring. Du måste returnera Dina oanvända biljetter om AXS har skickat dem. Du ansvarar för att biljetterna kommer AXS tillhanda och kostnaden för leveransen. Återbetalning sker enligt AXS rutiner för återbetalning, normalt via det betalsätt som använts för att köpa biljetten.

5 Köp av andra varor och tjänster än biljetter

Alla beställningar av varor och tjänster är beroende på tillgänglighet och måste godkännas av AXS. När AXS accepterar en beställning bekräftas Ditt köp via e-post. Inget köp ska anses fullbordat och genomfört, och AXS har ingen skyldighet att leverera tjänsten eller varan, förrän Du har fått en e-postbekräftelse från AXS.

6 Priser, betalning och leverans

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte service, betalnings- och leveransavgifter, som anges separat.

Betalning ska ske enligt den eller de betalningslösningar som AXS tillhandahåller från tid till annan, inklusive via tredjeparts betallösningar. AXS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Användaren valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Användaren inte godkänns för det valda betalsättet.

Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella sidan på Webbplatsen. Biljetter kommer att i möjligaste mån levereras i enlighet med det leveransalternativ Användaren väljer på Webbplatsen. AXS har dock rätt att ändra leveransalternativ om det önskade leverasalternativet inte kan uppfyllas av AXS. Det kan bl.a. innebära att AXS istället för vald leveransmetod t.ex. gör biljetter tillgängliga för avhämtning av Dig vid ett biljettkontor.

7 Ångerrätt

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalers regler om ångerrätt gäller ej vid köp av bl.a. evenemangsbiljetter. Vid köp av andra tjänster och varor på Webbplatsen som omfattas av tjänsten eller varan omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt.

8 Garanti och reklamation

Vissa av AXS:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid, särskilda garantivillkor och returer för respektive vara finns på Webbplatsen.

9 Användande av Webbplatsens funktioner

Genom Webbplatsen kan AXS från tid till annan erbjuda forum, bloggar eller andra liknande funktioner där Du kan publicera eget material och kommunicera med andra användare. Du äger inte rätt att använda Webbplatsen på något sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Webbplatsen eller använda Webbplatsen på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Du förbinder dig att inte använda Webbplatsen för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men inte begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskildring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Du får inte heller använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada AXS:s eller AXS:s varumärkens anseende.

10 Immateriella rättigheter och länkning

AXS förbehåller sig rätten till Webbplatsen och dess innehåll. Allt material på Webbplatsen ägs av AXS eller tredje part och är skyddat av upphovsrättslagen. Användaren äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Webbplatsen (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från AXS. Det är inte tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Webbplatsen eller AXS:s tjänster eller varor om annat inte är skriftligt överenskommet med AXS.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, inklusive webbplatser där Du kan köpa eller boka biljetter till evenemang eller köpa eller utnyttja andra varor och tjänster. Om webbplatser tillhandahålls av en tredje part kontrollerar AXS inte innehålls och information på dessa webbplatser. Användningen av sådana webbplatser som tredje part tillhandahåller sker helt på Användarens risk.

11 Handlande i strid med Allmänna Villkor och/eller Evenemangsvillkor

Vid skälig misstanke hos AXS att en Användare har brutit mot dessa Allmänna Villkor eller Evenemangsvillkoren, äger AXS rätt att utan föregående avisering (i) spärra Användare från att helt eller delvis använda Webbplatsen och/eller Användarkontot med omedelbar verkan, och (ii) annullera eventuella beställningar. Vid annulleringar av biljetter p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. AXS kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

12 Force Majeure

AXS ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av ett hinder som låg utanför AXS:s rimliga kontroll. Som hinder utanför AXS: rimliga kontroll ska anses omfatta men inte vara begränsat till bland annat krig, krigshandling, terrorism, naturkatastrofer, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, överbelastningsattacker riktade mot AXS, allvarlig störning i telekommunikationer, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.

13 Ansvarsbegränsning

AXS säljer biljetter för arrangörer/arenor och har inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet för de evenemang som förknippas med biljetterna, eller för deras innehåll eller kvalitet eller om de ställs in eller senareläggs eller några andra aspekter på ett evenemang. Alla frågor eller krav som rör själva evenemangen och/eller deras genomförande ska istället riktas till arrangören/arenan.

AXS ansvarar inte till någon del för datasekretessen i samband med överföringen av information via internet vid användandet av Webbplatsen. AXS ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister hos Användarens datasystem eller till följd av fel/brister i Användarens ursprungliga information till AXS.

AXS ansvarar inte för indirekt skada eller annan ekonomisk förlust som kan drabba Användare eller tredje part med anledning av Användarens användande av Webbplatsen, köp av tjänster, varor, biljetter, fel eller driftsavbrott på Webbplatsen eller fel i den information som hanteras med hjälp av Webbplatsens funktioner, utöver vad som stadgas i tvingande tillämplig konsumenträttslig lagstiftning.

AXS:s ansvar utgår utöver ovan angivna endast om AXS har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. Under alla förhållanden är AXS:s sammanlagda och totala ansvar gentemot Användare avseende en eller flera händelser, oavsett om dessa har samband med varandra eller inte, alltid begränsat till ett belopp som Användare har betalat till AXS i samband med köpet av den/de varor, tjänster och/eller biljetter som skadeståndsanspråket avser.

14 Personuppgifter och integritet

För mer information om hur AXS hanterar Dina personliga uppgifter, läs vår Integritetspolicy.

15 Ändringar och tillägg

AXS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Sådana ändringar meddelas antingen via publicering på Webbplatsen eller genom meddelande till Användare. Sådana ändringar träder i kraft 30 dagar efter att de publicerades eller meddelades.

16 Överlåtelse

AXS har rätt att överlåta alla eller delar av AXS:s rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor, utan föregående meddelande till Användaren. Du har inte rätt att överlåta Dina rättigheter eller skyldigheter som följer enligt dessa Allmänna Villkor.

17 Meddelanden

Meddelanden enligt dessa Allmänna Villkor anslås på Webbplatsen eller, om meddelandet riktar sig till specifik Användare, skickas via post, e-post och/eller sms till de kontaktuppgifter Användaren har registrerat i sitt Användarkonto. Du är därför skyldig att se till att dina kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade.

18 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna Villkor. Tvister gällande tillämpningen av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag. Om Du är missnöjd med AXS:s agerande eller har krav mot AXS rekommenderas att Du i första hand vänder dig till AXS:s kundtjänst.

mail Sign up for our weekly event guide email.

close

Be the first to know. Get personalized event announcements, updates, and reviews every week with the AXS.com event guide email.

Privacy Policy