score card research
1000052

AXS – Integritetspolicy

Senast uppdaterade 2021-08-26.

1    Om AXS

1.1    AXS Sweden AB, org.nr 556680-5528, Idrottsvägen 12 Rosvalla, 611 62 Nyköping, (”AXS”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. AXS är ett bolag inom AXS Group LLC , med registrerad adress 425 W. 11th St, Los Angeles, CA, USA (”Koncernen”).

1.2    En av AXS primära värderingar är att vi tar våra kunders integritet på högsta allvar och vi har ett starkt fokus på att våra lösningar och rutiner bland personalen skall vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information. Således är det AXS målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn förklarar dessutom vilka rättigheter du har i förhållande till AXS angående behandlingen av dina personuppgifter.

1.3    Vid behandling av personuppgifter följer AXS alla tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och regler som gäller för behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) och sådan reglering som implementerar EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler samt föreskrifter och bestämmelser som beslutas av behörig tillsynsmyndighet.

1.4    När du använder AXS tjänster samlar AXS in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder AXS tjänster.

1.5    Webbplatsen (definieras nedan) kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför AXS kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att AXS inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

2    Definitioner

    I den här integritetspolicyn används följande definitioner: ”Partners” är bolag som godkänts av AXS och som har ingått avtal med oss för att vi via Webbplatsen ska sälja och tillhandahålla biljetter till deras evenemang. ”Webbplatsen” omfattar webbplatsen www.axs.com och därtill hörande sidor som hanteras av AXS.

3    Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

3.1    På Webbplatsen kan du köpa biljetter till våra Partners evenemang direkt från AXS hemsida och AXS behandlar personuppgifter som lämnas av kund i samband med dessa köp. Personuppgifterna behandlas för att AXS skall kunna uppfylla vårt avtal med dig rörande tillhandahållande av biljetterna, för administration och fakturering av dina biljetter för att AXS ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt svensk lag. 

3.2    För att våra Partners ska kunna ge dig tillgång till det evenemang som du har köpt biljetter till och för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund kommer personuppgifterna även att föras över till de Partners som arrangerar det evenemang som du har köpt biljetter till. Sådana överföringar kan till viss del även ske med stöd av våra Partners berättigade intresse att analysera olika aspekter av evenemangen, i syfte att förbättra dessa evenemang och för att förbättra respektive Partners egna tjänster. Mer information om detta kan du hitta i respektive Partners egen integritetspolicy, som det hänvisas till i samband med att du köper dina biljetter.

3.3    Utöver personuppgiftsbehandlingarna för ovan angivna ändamål kan AXS komma att använda personuppgifterna för att skicka information, nyhetsbrev och direktmarknadsföring till dig. Beträffande de två senare av dessa förutsätts dock i vissa fall att du har samtyckt till, eller inte motsatt dig, behandlingen, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag

3.4    De personuppgifter som AXS samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, inkluderar:

namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;

personnummer;

faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp av biljetter;

användarnamn och lösenord till ditt användarkonto;

köp-, betal- och orderhistorik;

annan information som är relevant för kundundersökningar som du deltagit i, annonser eller erbjudanden som du svarat på;

IP-adress; och uppgifter som lämnas i samband med supportärende.

4    Rättslig grund

    Enligt Dataskyddsförordningen krävs en rättslig grund för all personuppgiftsbehandling. Nedan anges vilken rättslig grund som finns för respektive behandling.

Samtycke: Direktmarknadsföring och utskick av nyhetsbrev.

Fullgörelse av avtal: Tillhandahållande, administration och fakturering av biljettköp samt överföring av personuppgifter till tillämpliga Partners och till andra bolag inom Koncernen.

Rättslig skyldighet: Betalningsinformation sparas i enlighet med gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att AXS ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kunders köpvanor i syfte att förse kunder med relevant information och marknadsföring.. Personuppgifter kan även föras över till våra Partners i syfte att dessa ska kunna analysera och förbättra sina tjänster.

5    Lagring

5.1    AXS vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och de lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

Kund: Som kund hos AXS sparas dina personuppgifter tills dess att du inte längre är en kund hos AXS. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betalningsinformation) som lämnas i samband med köp av biljetter sparas så länge som krävs för att AXS ska kunna fullgöra avtalet med dig som hänför sig till köp av din biljett.

Rättslig skyldighet: AXS sparar fakturaunderlag under så lång tid som krävs enligt gällande bokföringsregler.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det, om vi inte behöver ha kvar dessa med anledning av någon av punkterna ovan. Notera att du alltid har rätt att återta ditt samtycke i enlighet med punkt 8.5 nedan.

5.2    När AXS inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter i enlighet med någon av punkterna ovan kommer dina personuppgifter att snarast möjligt raderas.

6    Överföring av personuppgifter till annan part

6.1    Skyddet för dina personuppgifter är en viktig del av AXS verksamhet och dina personuppgifter lämnas som utgångspunkt aldrig ut till någon annan, såvida inte du själv samtycker till detta eller i enlighet med stycket nedan. För att ytterligare förtydliga detta så kommer AXS inte under några omständigheter, utöver vad som framgår av 6.2, sälja, dela eller lämna vidare information om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller om det är ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

6.2    För att AXS skall kunna tillhandahålla sina tjänster i samband med de evenemang du har köpt biljetter, är det i vissa situationer nödvändigt att dina personuppgifter överförs till våra Partners och andra tredje parter som beskrivs nedan. AXS iakttar i dessa fall alltid största försiktighet. De kategorier av tredje parter till vilka personuppgifter kan komma att föras över är:

Leverantörer av betallösningar;

Leverantörer av IT-lösningar, inklusive hosting-tjänster; och

Våra Partners.

6.3    De överföringar som beskrivs i punkt 6.2 ovan kan innebära att dina personuppgifter överförs till och/eller lagras i länder utanför EU/EES. Detta kan bero på att dina personuppgifter kommer att behandlas av personal som är verksam i sådana länder och som är anställd av oss, andra företag i vår Koncern eller av andra bolag som utför de tjänster som beskrivs i punkt 6.2.

6.4    Vid överföring av personuppgifter till de länder som åsyftas i punkt 6.3 ovan, kommer AXS Sweden AB alltid vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de behandlas på ett sätt som är förenligt med Dataskyddsförordningen. Sådana åtgärder kan tillexempel innefatta att säkerställa att åtminstone någon av följande förutsättningar är uppfyllda: 

•    EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;

•    den registrerade har gett sitt samtycke till överföringen;

•    det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig personuppgiftslagstiftning; eller

•    användandet av vissa standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen (t.ex. 2010/87/EU) som har ingåtts mellan AXS Sweden AB och mottagaren, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna.

För mer information om vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar i detta avseende, vilka kan skilja sig åt från fall till fall, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 13 nedan.

7    Hantering av annan information

    "Annan information" innebär information som inte rör personer och som därför inte omfattas av definitionen ”personuppgifter” i Dataskyddsförordningen. Vi behandlar och samlas in sådan information på Webbplatsen. Det kan till exempel vara vilken tid Webbplatsen besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Med denna information kan AXS se hur Webbplatsen används. Detta kan t.ex. röra vilka menyer som används, vilka tider Webbplatsen besöks etc. Med denna information kan vi förbättra våra tjänster så att våra kunder får en bättre användarupplevelse.

8    Dina rättigheter

8.1    Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter AXS har som rör dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i punkt 13 nedan.

8.2    AXS vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att maila oss på [email protected], alternativt själv göra dessa ändringar när du är inloggad på ditt konto.

8.3    Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. AXS kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga ändamålen för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer AXS även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

8.4    Vidare har du rätt att kräva att AXS begränsar vår behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att AXS för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

8.5    Som anges ovan behandlas dina personuppgifter inte för ändamål som rör t.ex. direktmarknadsföring om du informerar oss att du motsätter dig sådan behandling. Du har vidare rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till den specifika typ av behandling som du har angett att du återkallar ditt samtycke för, såsom direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av AXS behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

8.6    Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att AXS behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

9    Säkerhet

    Vi tycker att det är viktigt att behandla dina personuppgifter säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder tagits.

10    Kakor

10.1    För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet används kakor och liknande teknologi på Webbplatsen. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Kakorna kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Webbplatsen. Olika kakor finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå Webbplatsen. Kakor är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator. AXS använder kakor för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

10.2    Kakor brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Kakor kan antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartskaka) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartskaka). Kakor kan vidare delas in i sessionskakor och varaktiga kakor. En sessionskaka skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionskaka är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av Webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på Webbplatsen. En varaktig kaka lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

10.3    AXS använder sig av såväl sessionskakor som varaktiga kakor på Webbplatsen. Båda typerna av kakor behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av biljetter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. AXS använder sig vidare av tredjepartskakor från Google Analytics i syfte att undersöka hur informationen på bolagets hemsida på bästa sätt kan anpassas och utvecklas.

10.4    Var och en kan själv, direkt i webbläsaren, bestämma om den vill acceptera kakor eller inte.

11    Ändringar i integritetspolicyn

11.1    AXS förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att meddelas på Webbplatsen eller genom e-post.

11.2    Om ändringarna rör personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

12    Övrigt

    Allt material på Webbplatsen är copyrightskyddat av AXS där annat ej anges. Andra varumärken och produkter som nämns på Webbplatsen är upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade av respektive ägare.

13    Kontaktuppgifter

13.1    AXS är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

    [email protected]

13.2    AXS har utnämnt ett dataskyddsombud som har följande kontaktuppgifter:

    Federico Zanetti, [email protected]

13.3    Om du har några frågor beträffande vår behandling av dina personuppgifter, begäran om rättelse och/eller radering av personuppgifter eller rörande andra frågor som rör dina personuppgifter, vänligen kontakta AXS eller dataskyddsombudet per e-post till adresserna som anges ovan.

AXS – Privacy Policy 

1    About AXS

1.1    AXS Sweden AB, Reg. Nr. 556680-5528, Idrottsvägen 12 Rosvalla, 611 62 Nyköping, Sweden (”AXS”, ”we” or ”us”) is the controller of the processing of your personal data. AXS is a company within the AXS Group LLC, with its registered address of 425 W. 11th St, Los Angeles, CA, USA (the ”Group”).

1.2    One of the primary values of AXS is that we take the privacy of our customers very seriously and we have a strong focus on our solutions being as secure as possible in order to protect our customers’ information. Thus, it is the goal of AXS to comply with from time to time applicable legislation and rules regarding data protection. This Privacy Policy describes how and why we collect, use, save, disclose and protect your personal data. Additionally, the Privacy Policy explains what rights you have in relation to AXS regarding the processing of your personal data. 

1.3    When processing personal data, AXS complies with all applicable laws, regulations, provisions and rules with regard to processing of personal data, including but not limited to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (”GDPR”) and such rules implementing Directive 2002/58/EC on Privacy and Electronic Communications and any potential changes and/or additions to or rules replacing such laws, regulations, provisions and rules, as well as provisions and terms decided by competent public authorities.   

1.4    When you use our services, AXS collects your personal data and processes it in accordance with this Privacy Policy. Consequently, it is important that you read and understand the Privacy Policy before using AXS’ services. 

1.5    The Web Site (defined below) may contain links to other web pages outside AXS’ control, and such web pages may provide a link to the Web Site. This Privacy Policy only applies to the Web Site. When being linked to other web pages, it is recommended that you read the privacy policy of that page. Please note that AXS does not take responsibility for other web pages’ processing of your personal data. 

2    Definitions 

    In this Privacy Policy, the following definitions are used: ”Partners” are companies that have been approved by AXS and have entered agreement(s) with us for the purpose of selling and providing tickets to their events via the Web Site. The “Web Site” includes the web site www.axs.com and other related sites thereto handled by AXS. 

3    What personal data is processed and for what purposes

3.1    You can buy tickets to our Partners’ events directly from AXS on the Web Site and AXS will process personal data given by the customer in connection to such purchase. The personal data is processed in order to fulfil our agreement with you related to the purchase of the tickets, for administration and billing of your tickets and for AXS’ ability to fulfil its obligations according to Swedish law. 

3.2    For the purposes of our Partners’ ability to grant you access to the event for which you have purchased tickets, and for our ability to fulfil our agreement with you as a customer, personal data will be transferred to the Partners in charge of the events for which you purchased tickets. Such transfers may also to some extent be made on the basis of our Partners’ legitimate business interests in analysing different aspects of the events, for the purpose of improving these events, and to improve the services of each Partner. You will find more information about this in each of our Partners’ own privacy policy, which are referred to in connection with your purchase of the tickets. 

3.3    Apart from personal data processing for the purposes stipulated above, AXS may use the personal data for sending information, newsletters and other direct marketing to you. Regarding the two latter of these, it is in some cases assumed that you have consented to, or not objected to, the processing, to the extent permitted by applicable law. 

3.4    The personal data that AXS collects and processes may, depending on the context, include: 

name and contact information, including address, mobile number and e-mail address; 

personal identity number; 

billing information, debit- and credit card number, including other information you provide in connection with purchasing tickets;  

user name and password to your user account; 

purchase, payment and order history;

other information relevant to customer surveys you have completed, or advertisements or offers to which you have responded; 

IP-address; and

information provided in connection with a support matter. 

4    Legal basis

    According to the GDPR, a legal basis is required for all personal data processing. The legal basis that AXS uses for each processing activity is listed below: 

Consent: Direct marketing and emailing of newsletter 

Fulfilment of agreement: Providing, administration and billing of ticket purchases and transfers of personal data to applicable Partners and to other companies within the Group. 

Legal obligation: payment information is saved in accordance with applicable accounting rules. 

Legitimate interest: For AXS’ ability to provide, implement and improve our services it is necessary that we process personal data even in certain other cases, such as analysing customer’s purchasing habits to provide customers with relevant information and marketing. Personal data may also be transferred to our Partners for them to analyse and improve their services.  

5    Storage

5.1    AXS uses reasonable measures to ensure that your personal data is processed and stored in a secure manner. Your personal data is never saved longer than permitted by applicable law, and your data is retained only as needed to achieve the purposes stated above. Your personal data is processed during the following time periods: 

Customer: As a customer to AXS your personal data is saved until you are no longer a customer of AXS. However, please note that this does not apply if we need to save your personal data for a longer time due to any of the sections below. 

Fulfilment of agreement: Personal data (name, personal identity number, address, mobile number, e-mail and billing information) given in connection with a ticket purchase is saved as long as needed for the purpose of AXS’s fulfilment of the agreement with you related to your ticket. 

Legal requirement: AXS saves payment information as long as it is required by applicable accounting rules. 

Consent: In cases when AXS processes your personal data based on your consent, we save your personal data only as long as we have your consent thereto, unless we do not need to keep them due to any of the sections above. Please note that you are always entitled to withdraw your consent in accordance with Section 8.5 below. 

5.2    When AXS no longer has a reason to process your personal data in accordance with any of the sections above, your personal data will be deleted as soon as possible. 

6    Transfer of personal data to another party 

6.1    The protection of your personal data is an important part of AXS’ operations, and your personal data is, as a main rule, never disclosed to anyone else unless you consent to this yourself or in accordance with Section 6.2 below. To further clarify this, AXS will under no circumstances, apart from what is stated in Section 6.2, sell, share or disclose information unless prescribed legislation requires so, or if it is a direct result of legal measures

6.2    For the purposes of AXS providing its services in connection with the events to which you have purchased tickets, it is necessary in certain situations to transfer your personal data to our Partners and to other third parties described below. In these cases, AXS always observes the greatest caution. The categories of third parties to which personal data may be transferred are:  

Suppliers of payment solutions: 

Suppliers of IT-solutions, including hosting-services; and

Our Partners.

6.3    The transfers described in Section 6.2 above may mean that your personal data will be transferred to and/or stored in countries outside the EU/EEA. This may be due to your personal data being processed by staff operating in such countries and who are employed by us, other companies in the Group or other companies performing the services described in Section 6.2. 

6.4    When transferring personal data to the countries referred to in Section 6.3 above, AXS Sweden AB will always take all appropriate measures to ensure that your personal data is duly protected and processed in a way compatible with the GDPR. For example, such measures may include ensuring that at least one of the following conditions are met: 

•    the EU Commission has decided that the third country ensures an adequate level of protection;

•    the data subject has given his/her consent to the transfer;

•    there is legal support for the transfer in applicable personal data legislation; or

•    certain standard contractual clauses issued by the European Commission (e.g. 2010/87/EU) have been entered into between AXS Sweden AB and the recipient, without any conflicting changes or amendments.

For more information on what security measures we take in this respect, which may differ on a case by case basis, please contact us through the contact information stipulated in Section 13 below.

7    Management of other information

    "Other information" means information that does not concern natural persons and thus is not covered by the definition of “personal data” in the GDPR. We do process and collect such information on the Web Site. This may be for example what time the Web Site was visited, access times, web reader version, operative system, and other information not connected to a natural person. With this information, AXS can see how the Web Site is used. This may concern for example what menus are being used, what times the Web Site is visited, etc. With this information, we can improve our services to provide a better user experience for our customers. 

8    Your rights

8.1    You are entitled to once per calendar year and free of charge request information regarding what personal data AXS has about you and how these are used. If you want such information, you may contact us in accordance with the contact information stipulated in Section 13 below. 

8.2    AXS wants to ensure that your personal data are correct and updated. You may therefor at any time change your personal data by e-mailing us on [email protected], or you may make these changes yourself when you are logged on to your account 

8.3    You may at any time request us to delete personal data concerning you. AXS will in such case delete the personal data in question if they are no longer necessary for the purposes which they have been collected or otherwise processed. AXS will also do this when you withdraw your consent to the processing.

8.4    Further, you are entitled to request that AXS limits its processing of personal data in certain cases and you are entitled to object to certain processing of your personal data. You are additionally entitled to request that AXS transfer your personal data to another controller in electronic form. 

8.5    As stipulated above, your personal data is not processed for purposes regarding, for example direct marketing, if you inform us that you object to such processing. Further, you are entitled to at any time revoke a given consent to personal data processing. Such revocation may be limited to the specific type of processing for which you have indicated you are revoking your consent, such as direct marketing. Revocation of your consent does not affect the legality of AXS’s processing of personal data up until the time when revocation was made. 

8.6    You may submit a complaint to the Swedish Authority for Privacy Protection (Sw: Integritetsskyddsmyndigheten) if you think that AXS’s processing of your personal data does not comply with applicable law.

9    Safety

    We feel that it is important to process your personal data safely. To prevent unauthorized use or exposure of your personal data, we use suitable and reasonable physical, technical and organisational safety measures in relation to the amount and sensitivity of your personal data, in order to ensure a suitable level of precautions are taken. 

10    Cookies

10.1    In order to deliver our services with the highest quality, we use cookies and similar technology on the Web Site. Cookies are small text files stored on the visitor’s computer making it possible to follow what the visitor is doing on the Web Site. The cookies cannot identify you personally, but only the browser installed on your computer and used by you when visiting the Web Site. Thus, different cookies exist on different computers if you use different computers to visit the Web Site. Cookies do not carry any viruses and cannot destroy other information stored on your computer. AXS uses cookies to provide statistics regarding the use of the web page or service. Statistics are only seen as numbers and cannot be connected to personal data. 

10.2    Normally, cookies are partly categorised based on their origin and partly on whether they are stored on your browser or not. Cookies can either be sent to you from the web page you are visiting (so called first-party cookie) or from another organisation delivering services to the web page in question, such as analytics and statistic companies (so called third-party cookie). Further, cookies can be divided into session cookies and permanent cookies. A session cookie is sent to your computer to make the web pages work properly during your visit and is not stored on your computer but is deleted and disappears when you close your browser. The function of a session cookie is for example that it is activated when you return to a previously visited part of the Web Site and thus facilitates your navigation on the Web Site. A permanent cookie is however stored in your browser, thus entailing that a web page can recognise your computer’s IP-address even if you shut down your computer or log off between the visits. 

10.3    AXS uses session cookies as well as permanent cookies on the Web Site. Both types of cookies are primarily needed for the functionality of our services, to help us improve our delivery of tickets and services, to provide you with extra functionality or to help us direct relevant and customized advertisements to you. Further, AXS uses third-party cookies from Google Analytics for the purpose of reviewing how the information on the company’s web site can be customized and developed in the best way possible. 

10.4    Each person can choose if he/she wishes to accept cookies or not directly in the browser. 

11    Changes to the Privacy Policy 

11.1    AXS reserves the right to make changes to this Privacy Policy at any time to the extent the changes are necessary to remedy disruptions or to fulfil new or technical demands. All changes in this privacy policy will be announced on the Web Site or through other e-mail. 

11.2    If the changes concern personal data protection processing that we make on the basis of your consent, we will provide you with the opportunity to consent once again. 

12    Miscellaneous 

    All material on the Web Site is copyright protected unless otherwise stated. Other trademarks and products mentioned on the Web Site are copyright protected and trademark protected by each owner. 

13    Contact information

13.1    AXS is the controller and has the following contact information: 

    [email protected]

13.2    AXS has appointed a data protection officer which has the following contact information: 

    Federico Zanetti, [email protected]

13.3    If you have any questions regarding our processing of your personal data, requests of correction and/or deletion of your personal data or concerning other issues with respect to your personal data, please contact AXS or the data protection officer by e-mail to the addresses stated above.

mail Anmäl dig till vår veckovisa evenemang guide via e-post.

close

Bli första att få veta. Få personliga evenemangmeddelanden, uppdateringar och recensioner varje vecka med axs.com:s evenemang guide via e-post.

Integritetspolicy